Tietosuojaseloste/Rekisteriseloste – Suomen Konetalo Oy:n markkinointirekisteri

Henkilötietolain (523/1999) 10§:n ja 24§:n mukainen rekisteriseloste

Rekisterinpitäjä

Nimi: Suomen Konetalo Oy, y-tunnus 2430950-4

Yhteystiedot: Gneissikuja 2, 90620 Oulu , Puh: 0102791836

Tietosuojavastaava (tai Yhteyshenkilö, jos Tietosuojavastaavaa ei ole nimitetty)

Nimi: Bertta Karjalainen (rekisterinpitäjän tietosuojavastaava / tietosuojasta vastaava)

Puh: 050-3478801

Sähköposti: info@suomenkonetalo.fi

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitukset ja oikeusperuste

Suomen Konetalo Oy:n markkinointirekisterin käyttötarkoituksena on mahdollistaa viestiminen Suomen Konetalo Oy:n potentiaalisille asiakkaille koskien yrityksen tuotteita ja palveluja.

Markkinointirekisterimme tietojen käsittelyn oikeusperusteita ovat

 1. Rekisteröidyn antama suostumus tietojen käsittelyyn markkinointitarkoituksia varten hänen täyttäessään kyselylomakkeelle yhteystietonsa

 2. Rekisterinpitäjän oikeutettu etu tehdä suoramarkkinointia, kun rekisteröity on tai on ollut rekisterinpitäjän asiakkaana

Rekisterin käyttötarkoitus

Rekisterin käyttötarkoitus on Suomen Konetalo Oy:n asiakasrekisterin ylläpitäminen sekä asiakkaiden tilausten arkistointi ja käsittely sekä asiakassuhteen hoitaminen. Tietoja voidaan käyttää Suomen Konetalo Oy:n toiminnan kehittämiseen, tilastollisiin tarkoitukseen ja henkilökohtaisemman kohdennetun sisällön tuottamiseen viestinnässämme. Henkilötietoja käsitellään henkilötietolain sallimissa ja edellyttämissä rajoissa. Rekisterin tietoja voidaan käyttää Suomen Konetalo Oy:n omissa rekistereissä mainonnan kohdistamiseen luovuttamatta henkilötietoja ulkopuolisille tahoille.

Suomen Konetalo Oy:llä on oikeus julkaista asiakasrekisterin sisältämät tiedot sähköisenä tai kirjallisena luettelona, ellei asiakas sitä erityisesti kiellä. Luettelolla tarkoitetaan esim. postitustarroja suoramainoksiin. Asiakkaalla on oikeus kieltää tietojen julkaiseminen ilmoittamalla siitä Suomen Konetalo Oy:n asiakaspalveluun, sähköpostitse info@suomenkonetalo.fi tai rekisterinhoitajalle.  Mainoskirjeet on mahdollista aina peruuttaa, jolloin kaikki asiakkaan yhteystiedot poistetaan kokonaan rekisteristämme.

Rekisterinpitäjän oikeutetut edut

Rekisterinpitäjän oikeutettuna etuna on tehdä suoramarkkinointia rekisterinpitäjän tuotteista ja palveluista olemassa oleville tai entisille asiakkaille, elleivät he ole erikseen kieltäneet suoramarkkinointia.

Rekisterinpitäjän oikeutettuna etuna on suorittaa tuotteidensa ja palveluidensa markkinointia sellaisille potentiaalisille asiakkaille, joille rekisterinpitäjä on aiemmin tehnyt esimerkiksi trukkikonekartoituksen.

Rekisterissä käsiteltävät henkilötiedot / henkilötietoryhmät

Tähän rekisteriin tallennetaan henkilön nimen lisäksi yksi tai useampi rekisteröidyn yhteystieto (osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite).

REKISTERIN SISÄLTÄMÄT TIEDOT Henkilörekisteri sisältää seuraavia tietoja:

· Henkilön etu- ja sukunimi

· Yrityksen nimi

· Sähköpostiosoite

· Postiosoite

· Puhelinnumero

· Ostetut tuotteet

Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet

Rekisterin henkilötietoja kerätään joko suoraan rekisteröidyltä itseltään esimerkiksi messuilla ja muissa tapahtumissa tai yrityksen Internet-sivuilla täytettävien lomakkeiden (esim. arvontalomakkeet) avulla, tai vaihtoehtoisesti hankkimalla rekisteröityjen yhteystietoja rekisterinpitäjän yhteistyökumppaneilta, jotka käyttävät tietolähteinään yleisesti saatavilla olevia tietolähteitä.

Tietolähteenä käytämme jo olemassa olevia asiakkaita, joille on toimitettu joko uusi tai käytetty vaihtokone ja niille joiden koneisiin olemme aiemmin jo tehneet esim. huoltoja tai tilanneet varaosia. Tietolähteinä käytämme lisäksi messuilta tai myyntibuukkauksista tulleita asiakaskontakteja.

Automaattinen päätöksenteko ja profilointi

Tämän rekisterin sisältämiin rekisteröityihin ei kohdistu automaattista päätöksentekoa.

Henkilötietojen vastaanottajat ja vastaanottajaryhmät

Markkinointirekisterin tietoja voidaan luovuttaa markkinointitoimenpiteiden, kuten sähköposti- ja puhelinviestinnän suorittamista varten yhteistyökumppaneillemme.

Määrittele tähän henkilötietojen vastaanottajat, ts. ulkoiset tietojen käsittelijät / tallennuspaikat.

Tietojen siirto kolmansiin maihin (EU/ETA-alueen ulkopuolelle)

Tämän rekisterin henkilötietoja ei siirretä EU-alueen ulkopuolelle.

Henkilötietojen säilytysaika

Säilytämme henkilötietoja tässä markkinointirekisterissä 3 vuotta, tai jos henkilön kanssa syntyy asiakassuhde, koko asiakassuhteen keston ajan ja sen jälkeen vielä 3 vuotta.

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet koskien tässä rekisterissä oleva henkilötietojansa.

 1. Rekisteröidyllä on oikeus saada pääsy häntä koskeviin henkilötietoihin tässä rekisterissä, mikäli oikeuksia pyytävä henkilö pystytään luotettavasti tunnistamaan rekisteröidyksi. Tätä oikeutta käyttävän rekisteröidyn pyynnöstä rekisterinpitäjä toimittaa rekisteröidylle otteen niistä henkilötiedoista, joita rekisterissä on.

 2. Rekisteröidyllä on oikeus pyytää omien henkilötietojensa oikaisua, mikäli niissä on virheellisiä, epätarkkoja tai vanhentuneita tietoja

 3. Rekisteröidyllä on oikeus vastustaa henkilötietojensa käsittelyä suoramarkkinointia varten

 4. Rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa suostumus henkilötietojensa käsittelyyn, mikäli suostumus on pyydetty tietoja kerättäessä rekisteröidyltä itseltään.

 5. Rekisteröidyllä on oikeus saada henkilötietonsa poistettua (”oikeus tulla unohdetuksi”). Henkilötiedot poistetaan markkinointirekisteristä mm., kun

  • Henkilötietojen käsittelylle ei ole enää tarvetta

  • Rekisteröity peruuttaa suostumuksensa (mikäli suostumus on pyydetty)

  • Henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti

  • Rekisteröity vastustaa henkilötietojensa käsittelyä suoramarkkinointia varten

 6. Rekisteröidyllä on oikeus henkilötietojensa käsittelyn rajoittamiseen, mikäli

  • rekisteröity kiistää henkilötietojen paikkansapitävyyden, jolloin käsittelyä rajoitetaan ajaksi, jonka kuluessa rekisterinpitäjä voi varmistaa niiden paikkansapitävyyden

  • käsittely on lainvastaista ja rekisteröity vastustaa henkilötietojen poistamista ja vaatii sen sijaan niiden käytön rajoittamista

  • rekisterinpitäjä ei enää tarvitse kyseisiä henkilötietoja käsittelyn tarkoituksiin, mutta rekisteröity tarvitsee niitä oikeudellisen vaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi

 7. Rekisteröidyllä on oikeus saada häntä koskevat henkilötiedot, jotka hän on toimittanut rekisterinpitäjälle, jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä ja koneellisesti luettavassa muodossa, ja oikeus siirtää kyseiset tiedot toiselle rekisterinpitäjälle.

 8. Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle.

Tämä rekisteriseloste on päivitetty viimeksi 25.05.2018. Aiemman version rekisteriselosteesta voi pyytää rekisterinpitäjältä, ks. rekisterinpitäjän yhteystiedot.